Publikacje

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego jest wydawcą publikacji Studenckiego Koła Naukowego Projektowania Zrównoważonego z serii Arch-Eco. Są to recenzowane tomy zawierające artykuły naukowe związane z tematyką konferencji naukowych jakich Koło i Katedra są organizatorami.

Arch-Eco nr 5/2019

Miasto XXI w. – nowa dynamika życia

Arch-Eco nr 4/2019

Komputeryzacja – szansa czy zagrożenie dla naszej wyobraźni?

Arch-Eco nr 3/2019

Czlowiek – nowe potrzeby, pragnienia, cele

Arch-Eco nr 2/2019

Zrównoważony rozwój w kontekście współczesnego wizerunku miasta

Arch-Eco nr 1/2018

Transformacje przestrzeni

Wskazówki dla autorów:

Wskazówki dla autorów do publikacji w serii „Arch-Eco”

Seria powstała w celu prezentowania osiągnięć badawczych najmłodszego pokolenia – przyjmujemy publikacje studentów i doktorantów.

Materiały publikowane są w języku polskim lub języku angielskim, zgodnie z założeniami numeru.

Prace zakwalifikowane do druku stają się własnością wydawcy serii – Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Artykuły publikowane są w formie drukowanej – każdy tom dysponuje indywidualnym numerem ISBN.

Prace przedkładane do publikacji powinny być sformatowane w następujący sposób:

1) Tekst należy przygotować w postaci dokumentu MS Word, zapisanego dowolną czcionką, w dowolnym układzie marginesu (te elementy zostaną ujednolicone podczas składu komputerowego do przyjętego dla serii layoutu).

2) Ilustracje prosimy dołączyć w osobnych plikach JPG, PNG albo TIFF (o rozdzielczości nie mniej niż 300 dpi!). W tekście proszę zaznaczyć miejsca, w których ilustracja ma się pojawić. Ilustracje muszą być numerowane jako Ryc. 1, Ryc. 2 … itd. („Ryc.” = Rycina). Proszę nie opisywać ich w inny sposób. Do każdej ilustracji proszę dołączyć źródło jej pochodzenia. Jeśli jest to autorska ilustracja lub fotografia, proszę opisać „fot. autor”.

3) Proszę podzielić artykuł na mniejsze rozdziały. Proszę ich nie numerować, ale zatytułować poszczególne rozdziały i oznaczyć pogrubioną czcionką. Można (nie trzeba) dodać streszczenie, które będzie zamieszczone na początku artykułu.

4) Tekst może być uzupełniany przypisami dolnymi (w formie odwołania). Mogą to być przypisy rzeczowe, uzupełniające tekst główny, jak i bibliograficzne – odsyłające do konkretnej pozycji ujętej także w bibliografii.

Proszę podawać przypisy w formacie oksfordzkim, czyli:

Inicjał imienia nazwisko przecinek tytuł pracy (zapisany kursywą) przecinek, miejsce wydania i rok:

  1. Nowak, Architektura, Kraków 2007.

Można dodać wydawnictwo, ale jeśli chcą to Państwo zrobić – proszę o konsekwentny zapis WE WSZYSTKICH POZYCJACH, NA KTÓRE SIĘ PAŃSTWO POWOŁUJĄ.

Zapis artykułów w czasopismach:

  1. Nowak, Architektura wczoraj i dziś, Teka Architektury, nr 6, 2012, s. 15-31.

Zapis stron internetowych:

Społeczeństwo w miastach, http://www.onet.pl/spoleczenstwo-w-miastach (dostęp: 14.05.2020).

Proszę zawsze zaczynać adresy stron od http://, proszę podać datę odczytu strony.

Zapis w bibliografii jest prawie identyczny jak zapis przypisów dolnych – inicjał proszę dać po nazwisku:

Nowak J., Architektura, Kraków 2007.

Proszę układać bibliografię alfabetycznie po nazwiskach autorów. Źródła internetowe proszę dać na końcu. Proszę numerować pozycje w bibliografii w kwadratowych nawiasach [1], [2]… itd.

Wzór poprawnie sformatowanego artykułu znajdą Państwo poniżej.

Przykładowy artykuł serii Arch-Eco

Formatka MS Word

Leave a Reply