Warsztaty w kooperacji z UMK “Budka na książki”

BUDKA-PLAKATm   WARSZTATY STUDENCKIE W KRAKOWIE

   STUDENT WORKSHOP IN KRAKÓW

    „Budka na książki” – WARSZTATY STUDENCKIE

    Cel warsztatów:

    Wskazanie sposobów realizacji idei wymiany książek na terenie osiedli    podlegających programowi rehabilitacji zabudowy blokowej miasta Krakowa    –  Ugorek i Olsza II

   Celem jest również interdyscyplinarna współpraca i wymiana doświadczeń na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej pomiędzy studentami i pracownikami krajowych i zagranicznych szkół wyższych.

 

Temat warsztatów:   „Budka na książki”

Realizacja idei wymiany książek na terenie osiedli Ugorek i Olsza II

 

Miejsce warsztatów:

ul. Podchorążych 1, Kraków

 

Termin warsztatów:

Piątek – 6 listopada – godz. 10:00-17:00

Nagrody:

Jury ma do dyspozycji pulę nagród o wysokości 4 tys. złotych, na wyróżnienie najlepszych koncepcji. Ilość i wysokość nagród będzie zależała od poziomu prezentowanych prac.

Zadanie projektowe:            „Budka na książki”

                                  

Tematem zadania projektowego jest:

 

  • Zaproponowanie sposobu realizacji idei wymiany książek.

 

  1. Jako natchnienie służyć mogą niemieckie przykłady budek na książki, pchli targ, kawiarnie połączone z czytelnią, miejsca w galeriach handlowych, służące wymianie, lub czytaniu, w sposób umówiony, bądź spontaniczny, odwiedzane wielokrotnie, lub z ciekawości nowicjusza.

Bezpieczeństwo.Stworzenie warunków dla bezpiecznego przechowywania „zbiorów” w budce, a także do komfortowego korzystania z niej zgodnie z przyjętym założeniem, miejsca wymiany, czytelni, etc…

  1.    Kreacja przestrzeni, której atrakcyjność przyciągać będzie miłośników literatury lub/i zwykłych znudzonych przechodniów.
  2.      „Dzieła” przechowywane przez Budkę mogą być wydane w druku, ale niekoniecznie, ich treść od poważnej do graficznej, być może są szansą dla lokalnych autorów na popularyzację ich twórczości?
  3. Budka może głosić treści autoreklamowe, albo inne, ważne dla mieszkańców osiedla, przekazywane w dowolny sposób.

Należy zaproponować sposób wymiany, bezpieczny dla powierzonych „budce” dzieł i ich użytkowników, ale równocześnie zachęcający do korzystania z niej ludzi w różnym wieku o różnych zainteresowaniach, w sposób możliwie nie wykluczający potencjalnych zainteresowanych. 

  • Lokalizacja.

Lokalizacją dla budki może być dowolne miejsce dostępne, w przestrzeni publicznej, albo „pod nadzorem”. Można je również rozumieć, jako sieć powiązanych ze sobą punktów. Winno ono przyciągać uwagę i stanowić inspirację dla zagospodarowania rozpoznawalnego miejsca w przestrzeni osiedla.

 

Lokalizację dla budki należy wybrać w miejscu odpowiadającym idei jej funkcjonowania. Należy przedmiot projektu traktować, jako jedność przestrzeni urbanistycznej wraz z architekturą, przestrzeni, której należy również przypisać stosowną funkcję.

  • Forma przestrzenna wraz zagospodarowaniem terenu.

 Formę przestrzenną należy rozpatrywać wraz z elementami zagospodarowania miejsca, a zatem jako kreację przestrzeni przynależnej do budki. W przypadku sieci powtarzalnych punktów, należy zdefiniować rodzaj oraz funkcję otoczenia. W kompozycji można korzystać z elementów tradycyjnych, ale także, przyrodniczych, oświetlenia, multimedialnych, stosować artystyczne formy wyrazu, nadawać kompozycji zmienność przez co uatrakcyjniać jej przekaz. Można również wkomponować funkcje dodatkowe w przestrzeń budki, bądź też sam element umieścić wewnątrz innej przestrzeni.

 

Forma budki winna jak najlepiej odpowiadać założeniom przestrzenno-funkcjonalnym wyznaczonym na etapie koncepcji. Może korzystać z dowolnych materiałów i środków przekazu pozyskanych/zasilanych/napędzanych w sposób racjonalny (lub samowystarczalny), tak aby w sposób atrakcyjny i oryginalny przekazywała założone przez autorów treści.

 

Metoda pracy:

Praca w grupach studenckich mieszanych studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz studenci zaproszonych uczelni pod kierunkiem opiekunów z Wydziału Architektury PK.

 

Każdy zespół prowadzony będzie przez Mentora, który będzie służył wiedzą na temat obszaru wchodzącego w zakres działań projektowych. Mentor jest równocześnie liderem i pełnoprawnym członkiem zespołu. Pozostali uczestnicy będą przydzielani do grup losowo.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny, na podstawie uprzedniego zgłoszenia zaakceptowanego przez organizatorów. Ilość miejsc jest ograniczona. Do udziału w warsztatach konieczne będzie wyrażenie zgody na użycie wizerunku na rzecz Politechniki Krakowskiej i Urzędu Miasta Krakowa, zgoda na publikację prac oraz zgoda na wykorzystanie projektu celem realizacji. Prawa przysługujące autorom to prawo autorskie do wykonanych projektów oraz nadzór w określonym w umowie z UMK zakresie nad wykonaniem projektu w przypadku jego realizacji.

 

Wybrane przez jury projekty zostaną przedstawione mieszkańcom. W tym celu autorzy wymagających uzupełnień projektów warsztatowych będą zobowiązani do koniecznych dla przekazania treści uzupełnień wskazanych przez jury.

 

Autorzy projektu przeznaczonego do realizacji będą zobowiązani do wykonania rysunków o charakterze projektu koncepcyjnego warsztatowego oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu na podstawie odrębnej umowy z UMK.

 

Prowadzenie warsztatów:

dr inż. arch. Patrycja Haupt, adiunkt n.d. Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK

 

Zapisy:

Zgłoszenia zawierające: Imię, nazwisko, uczelnię, stopień i semestr studiów oraz adres email można kierować w dniach 15.10.2015-31.10.2015 na adres Patrycja Haupt – ph@pro.onet.pl.

Zgłoszenie jest ważne tylko po potwierdzeniu przez organizatorów jego przyjęcia. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Program warsztatów:

 

10:00-11:00                Wprowadzenie, podział na grupy projektowe (Sala seminaryjna)

10:00-10:15    Rejestracja i otwarcie warsztatów

10:15-10:45    Prezentacje wyników analiz dla osiedli Ugorek i Olsza II

 

11:00-15:30    Praca projektowa w grupach (Sala P2)

 

11:00-13:00    Praca warsztatowa w grupach – koncepcja

 

13:00-13:30    Lunch

13:00-14:00    Praca warsztatowa w grupach – rozwiązania szczegółowe

14:00-15:30    Praca warsztatowa w grupach – przygotowanie prezentacji

 

15:30-16:30    Prezentacja projektów warsztatowych

 

15:30-16:30    Prezentacje poszczególnych projektów

 

16:30-17:00    Zakończenie i wyniki warsztatów

 

16:30–17:00    Obrady jury, podanie wyników, podsumowanie warsztatów.